Rozszerzyliśmy Naszą działalność o SPORZĄDZANIE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW w skrócie nazywanej certyfikatami energetycznymi lub świadectwami energetycznymi. Proponując Państwu współpracę w tym zakresie uzupełniamy swoją działalność dając Państwu kompletną i kompleksową propozycję działań w zakresie optymalizacji zużycia energii.

Co to jest świadectwo energetyczne?

To dokument, który pełni zasadniczą rolę w systemie oceny charakterystyki energetycznej budynku. Jest dokumentem określającym jakość budynku czy mieszkania z punku widzenia zużycia energii. Określenie energochłonności badanego budynku dokonuje się w oparciu o wartości roczne energii pierwotnej (przedstawienie zużycia energii elektrycznej z uwzględnieniem preferowanych źródeł energii) i końcowej (rzeczywiste zużycie energii) w [kWh/m2]. Całość działań skupia się w zasadzie na energii potrzebnej na:

  • ogrzanie budynku
  • podgrzanie wody użytkowej
  • wentylację i klimatyzację
  • oświetlenie (w przypadku budynków użyteczności publicznej)

Podstawa prawna certyfikatów energetycznych:

Pierwszym dokumentem wprowadzającym certyfikaty była Dyrektywa Parlamentu Europejskiego nr 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002r w ślad za którą w Polsce wprowadzono ustawę z dnia 19 września 2007r o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 191, poz. 1373). Obecnie aktem prawnym obowiązującym w tym zakresie jest nowelizacja Ustawy Prawo budowlane z dnia 1 stycznia 2009r oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r

Podsumowując przytoczone wyżej przepisy sporządzenia charakterystyki energetycznej wymagają wszystkie budynki nowe i istniejące (w tym budynki przeznaczone pod wynajem) z wyjątkiem budynków:

  • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej
  • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata
  • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50kWh/m2/rok
  • mieszkalnych i gospodarczych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku
  • wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50m2